Itt mindent megtalálhatsz az eMAG Marketplace-ről

Keress könnyedén az összes rendelkezésre álló anyagunkban, hogy megtaláld a számodra szükséges információkat.

Search

Átláthatóság és kommunikáció az online piacokon

()

 

Kedves Partner!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni, hogy a most életbe lépő változtatások miként érintik az eMAG Marketplace felületet és hogy ezzel összefüggésben milyen információkat várunk Öntől. Összhangban a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXXVI törvénybe átültetett, a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (a továbbiakban: „Irányelv”) (közzétéve a 2020. december 11. napján megjelent Magyar Közlönyben), valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelettel (közzétéve a 2020. december 30. napján megjelent Magyar Közlönyben). A közös uniós fogyasztóvédelmi szabályozásnak való minél jobb megfelelés előmozdítása, valamint az alapulfekvő szabályozás korszerűsítése érdekében az online piacokon működő szolgáltatókat és eladókat érintően számos új jogszabályi kötelezettség keletkezett mind európai, mind pedig nemzeti szinten az alábbi célokkal:

 • ismeretek és tudatosság növelése;
 • a fogyasztói jogokra vonatkozó ismeretek bővítése;
 • nagyobb átláthatóság biztosítása az online piacok szolgáltatója és a fogyasztók közötti viszonyban.

A fentiekre tekintettel pontokba szedtük azokat a főbb szempontokat, amelyek szerintünk érdekesek lehetnek az Ön számára:

 • fogyasztók tájékoztatása azzal kapcsolatban, hogy az online piac egy adott eladója kereskedőnek minősül-e vagy sem;
 • fogyasztók tájékoztatása arról, hogy amennyiben az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmakat nyújtó harmadik fél nem minősül kereskedőnek a szerződés nem fogyasztói szerződés, és a fogyasztót nem illetik meg az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogok nem alkalmazhatók a szerződésre;
 • fogyasztók tájékoztatása az ajánlatok rangsorolását szabályozó mechanizmusról;
 • tájékoztatás az Európai Unió különböző tagállamaiban forgalmazott termékek kettős minőségének megakadályozása érdekében történő fellépésről.
 1. Kereskedő/nem kereskedő státusz (vállalkozó/nem vállalkozó)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az online piac szolgáltatója, esetünkben az eMAG Marketplace üzemeltetője köteles tájékoztatni a fogyasztókat arról, hogy az online piacon az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél (eladó) kereskedőnek vagy kereskedői minőséggel nem rendelkező személynek minősül-e, a harmadik fél által feléjük tett nyilatkozata alapján.

Ezzel összhangban, a fenti tájékoztatások megfelelőségének biztosítása érdekében, Ön köteles nyilatkozni kereskedői vagy nem kereskedői státuszáról (vállalkozói vagy nem vállalkozói státuszáról), amelyet a „Nyilatkozat a Társaság azonosítási adataival kapcsolatban” című dokumentum erre vonatkozó részének kitöltésével tehet meg. Ezért tájékoztatjuk, hogy az imént említett dokumentum módosításra került, így annak újonnan kiadott verzióját szükséges kitöltenie.

Szeretnénk ezzel kapcsolatban egyúttal tisztázni néhány alapfogalmat, amelyek közül elsősorban az vállalkozás Polgári Pörvénykönyvben (Ptk., 2013. évi V. törvény) meghatározott fogalmát emeljük ki, miszerint vállalkozásnak minősülnek azok a személyek, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. Szintén a Ptk.-ban található a fogyasztó meghatározása, amely szerint fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Az előbbiek mellett fontos kiemelni, hogy az az eladó minősülhet kereskedőnek (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerint), aki kereskedelmi tevékenységet folytat. Kereskedelmi tevékenység alatt pedig kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, illetve a kereskedelmi ügynöki tevékenység értendő.

Tekintettel arra, hogy az eMAG Marketplace platform kiskereskedelmi tevékenység végzésére ad lehetőséget, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy kiskereskedelmi tevékenységnek tekinthető az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére.

A fenti meghatározások alapján ön akkor minősül kereskedőnek (illetve vállalkozásnak), amennyiben az eladói tevekénységét rendszeresen, profittermelő céllal végzi.

2. Ajánlatok rangsorolása

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az online piac, – amely ebben az esetben az eMAG Marketplace – üzemeltetője köteles egy egyszerűen, tömören és közérthetően megfogalmazott általános tájékoztatót a fogyasztók rendelkezésére bocsátani annak megvilágítása érdekében, hogy milyen fő szempontok figyelembevételével történik az eladók ajánlatainak – a keresési eredményként megjelenített – rangsorolása, így különösen az ajánlatok kiemelése (azaz kedvezőbb helyen történő megjelenítése), továbbá, hogy a rangsorolást befolyásoló tényezők miként viszonyulnak a többi paraméterhez. Ezért az alábbiak megjelenítése szükséges:

 • az ajánlatok (magasabb) rangsorolása során figyelembe vett szempontok;
 • a fogyasztó online keresési lekérdezése alapján megjelenített ajánlatra vonatkozóan:
  • az eladók által fizetett hirdetések vagy ezek hiányának ténye;
  • kifejezetten a termékeknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását célzó fizetés ténye.

A félreértések elkerülése érdekében meg szeretnénk jegyezni, hogy az eMAG Academy-n már meglévő információk is továbbításra kerülnek a fogyasztók részére, annak biztosítása érdekében, hogy a hatályos jogszabályi követelményeknek mindenben megfeleljünk.

3. A termékek kettős minősége

A szabályozás egyértelművé teszi, hogy a kettős minőséggel rendelkező termékek forgalmazása megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

A rendelet a kettős minőséggel rendelkező termékek forgalmazása során észlelt megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályokat pontosítja. A jelenlegi szabályozás szerint megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül minden olyan kereskedelmi gyakorlat, ami valamely, az Európai Unió több tagállamában is egymással megegyezőként forgalmazott termékek értékesítésére irányul, miközben az utóbbi termék összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, és amely alkalmas vagy alkalmas lehet arra, hogy az átlagfogyasztót olyan vásárlói döntés meghozatalára indítsa, amelyet ellenkező esetben nem hozott volna meg. az illetékes hatóságoknak eseti alapon kell kezelnie és értékelnie ezeket a gyakorlatokat az irányelvvel összhangban.

A jogalkotó ugyanakkor egy kivételt is biztosított, melyre tekintettel, ha az összetételben és jellegben megmutatkozó különbséget jogszerű és objektív tényezők fennállása indokolja, úgy – az ezt igazoló dokumentumok becsatolása esetén – az említett gyakorlat nem tekinthető megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak.

4. Az előző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ár (CMMP 30)

Végül, de nem utolsó sorban, ahogy ezt korábban már megtettük, ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy akció tartása esetén az árcsökkentést megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat kell figyelembe venni az akcióban érintett termék kedvezményes árának megállapításához. Az eMAG Marketplacen tavaly bevezetett rendszerben az árkedvezmény kizárólag abban az esetben kerül megjelölésre, ha az akciós ár alacsonyabb az akciót megelőző 30 napban alkalmazott árnál.

Bízunk benne, hogy az itt közölt információkat hasznosnak találja majd, ugyanakkor azt tanácsoljuk Önnek, hogy a bővebb tájékozódás érdekében olvassa el az (EU) 2019/2161 irányelv, a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXXVI törvény (közzétéve a 2020. december 11. napján, megjelent Magyar Közlönyben), valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet (közzétéve a 2020. december 30. napján, megjelent Magyar Közlönyben) teljes szövegét.

Sikeres értékesítést kívánunk!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE